GDPR

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Cuusi Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 03.01.2020. Viimeisin muutos 03.01.2020.

 

1. Rekisterinpitäjä

Cuusi Oy

Sinikellonpolku 3

01300 Vantaa

 

2. Rekisteristä ja tietosuojasta vastaava yhteyshenkilö

Harri Kainulainen, harri@cuusi.fi, 040 526 9804.

 

3. Rekisterin nimi

Cuusi Oy verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

Tietoja laitteestasi, mukaan lukien IP-osoite, maantieteellinen sijainti, selaimen tyyppi ja versio sekä käyttöjärjestelmä.

Tietoja vierailustasi ja sivuston käytöstäsi, mukaan lukien lähetysviittaus, vierailun pituus, nähdyt sivut ja sivuston navigointipolut.

Tietoja kuten nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, jotka annetaan yhteydenottosivun lomakkeella.

Sivuston käytön myötä generoituja tietoja, mukaan lukien sivuston käyttöajankohdat, toistuvuus ja käyttöolosuhteet.

Tietoja jotka liittyvät ostamiisi tuotteisiin, mukaan lukien nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Kaiken sivustomme kautta tai sähköpostitse lähettämäsi viestinnän sisältämiä tietoja, mukaan lukien sekä viestin sisältö että metatiedot.

Mitä tahansa muita henkilötietoja, joita lähetät meille.


Tietojen säilytysaika on yksi vuosi.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).